Algemene voorwaarden

We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over onze manier van werken. Dan weet jij ook waar je aan toe bent. Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

Heb je vragen of zijn er toch nog dingen onduidelijk? Neem dan contact met ons op.

Fotoshoot_Comunicazione_MKF_00013-sq

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 21 mei 2018

Wanneer is dit document van toepassing?

 1. Als je samenwerkt met Comunicazione, op welke wijze dan ook. Als je ons een opdracht geeft, gaan wij er van uit dat je dit document hebt gelezen en instemt met de voorwaarden die hierin beschreven staan. Het kan zijn dat niet alles in dit document van toepassing is op de opdracht, desondanks ben je gehouden aan de voorwaarden die wél van toepassing zijn. Eventuele aanvullende of afwijkende afspraken zijn alleen bindend als deze door Comunicazione schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waar zij betrekking op hebben. Bij onduidelijkheid over de uitleg of toepassing van dergelijke voorwaarden, zijn de Algemene voorwaarden leidend.
 2. Comunicazione kan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wijzigen. Als opdrachtgever zal je van eventuele wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Deze gewijzigde voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn, tenzij je hiertegen binnen 30 dagen na aankondiging van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt.

Over de overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Comunicazione gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Comunicazione verrichtte handelingen.
 2. De overeenkomst wordt altijd aangegaan voor een periode van één jaar of een periode tot aan het einde van het lopende jaar. Het beëindigen van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor het einde van de overeenkomst. Anders wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar.
 3. Een overeenkomst met Comunicazione is niet overdraagbaar. Mocht je bijvoorbeeld de website verkopen, dan kan de nieuwe eigenaar geen rechten ontlenen aan de overeenkomst(en) met Comunicazione.
 4. Zowel vanuit Comunicazione als jou als opdrachtgever zal een contactpersoon worden aangewezen, die bevoegd is om zelfstandig beslissingen te nemen in het kader van de overeenkomst.

Over aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Comunicazione zijn vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in promotiematerialen en op de website gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Over onze prijzen en uurtarieven

 1. De prijzen en uurtarieven die Comunicazione communiceert zijn altijd exclusief BTW en eventuele andere kosten (bijv. reiskosten, licenties, declaraties van derden etc.).
 2. Comunicazione heeft het recht de prijzen voor abonnementen (bijv. een support- of onderhoudscontract) eenmaal per jaar te verhogen. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzeggen. Dat kan met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat. Je opzegging moet voor de ingangsdatum van de wijziging bij ons binnen zijn.
 3. Wat uurtarief betreft streeft Comunicazione ernaar betaalbaar te zijn voor kleine ondernemers. Het uurtarief wordt daarom niet geïndexeerd, maar wel jaarlijks geëvalueerd. Dit betekent niet dat wij jaarlijks de uurtarieven verhogen, maar als we dit doen zal de verhoging reëel en marktconform zijn.

Over het inschakelen van andere partijen

 1. Comunicazione heeft het recht om bepaalde werkzaamheden c.q. diensten door derden te laten verrichten.
 2. Als Communicatie je adviseert om een bepaalde provider of dienstverlener in te schakelen, geldt dit als een vrijblijvend advies en is Comunicazione niet aansprakelijk als deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

Over wat we van jou verwachten als opdrachtgever

 1. Om de afspraken in de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, heeft Comunicazione vanzelfsprekend jouw medewerking nodig. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat je Comunicazione alle informatie zult verstrekken die relevant en nodig is voor Comunicazione om de gemaakte afspraken na te komen.
 2. Mocht je dit niet of niet op tijd doen, dan heeft Comunicazione het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat je aan de verplichten hebt voldaan. Eventuele kosten die hierdoor veroorzaakt worden, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor jouw rekening.

Over auteursrechten

 1. Als je ons informatie geeft of materiaal stuurt, dan gaan wij er van uit dat je hiermee geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Door het verstrekken van deze gegevens vrijwaar je Comunicazione voor alle gevolgen die hieruit voor Comunicazione kunnen voortvloeien.
 2. Vanzelfsprekend respecteert Comunicazione ook jouw auteursrecht. Dit betekent dat wij de informatie en materialen die je ons verstrekt (bijv. teksten, tekeningen, ontwerpen, adviezen) uitsluitend zullen gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en nooit zonder zullen delen met derden.
 3. Op het werk van Comunicazione berust ook auteursrecht. Dit betekent dat ontwerpen, teksten, foto’s en andere uitkomsten van een creatief proces het intellectueel eigendom zijn van Comunicazione, ook als deze in opdracht zijn gemaakt. De overeenkomst met Comunicazione geeft je het recht deze materialen onbeperkt te gebruiken binnen het doel van de opdracht.

Over de oplevering, (op)leveringstermijnen en garantie

 1. Specifiek opgegeven of overeengekomen levertijden en termijnen waarbinnen de website moet zijn opgeleverd c.q. de overige diensten moeten zijn geleverd, kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijn. Als Comunicazione zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dien je ons schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Als je als opdrachtgever niet meewerkt of in gebreke blijft bij de uitvoering van de overeenkomst en het voor Comunicazione niet mogelijk blijkt om de website op te leveren c.q. de overige diensten te leveren, blijf je de overeengekomen prijs verschuldigd aan Comunicazione.
 3. Comunicazione start met de uitvoering van de overeenkomst zodra je als opdrachtgever een aanbetaling hebt gedaan van 50% van de overeengekomen prijs. Voor zover er een specifieke levertermijn is afgesproken, kan Comunicazione hier alleen aan worden gehouden indien de aanbetaling tijdig (d.w.z. voor de vervaldatum op de factuur) is voldaan.
 4. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze voor Comunicazione onuitvoerbaar is, door onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal Comunicazione met je overleggen over het wijzigen van de opdracht zodat deze wel uitvoerbaar wordt. Als het uitvoeren van de opdracht in geen geval mogelijk is en dit door Comunicazione niet viel te voorzien, heeft Comunicazione alsnog recht op volledige vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of gemaakte kosten.
 5. De onkosten die Comunicazione moet maken op verzoek van jou als opdrachtgever, komen vanzelfsprekend voor jouw eigen rekening. Hiervoor zal je vooraf worden geïnformeerd.
 6. Na oplevering van de website heb je 14 dagen de tijd om eventuele wijzigen en correcties aan Comunicazione door te geven. Dit moet schriftelijk en digitaal worden gedaan. Nadat deze termijn is afgelopen en/of de doorgegeven wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de website automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Ook het openbaar maken (‘live’ zetten) van de website wordt als volledige oplevering beschouwd.
 7. Wijzingen na de volledige oplevering gelden als nieuwe opdracht waarvoor het dan geldende uurtarief in rekening zal worden gebracht, tenzij deze werkzaamheden als onderdeel kunnen worden beschouwd van een support- of onderhoudscontract.
 8. De in punt 6 vermelde periode van 14 dagen kan worden gezien als ‘garantietermijn’. Omdat het internet continu aan veranderingen onderhevig is, kan een gelijkblijvende werking nooit door ons worden gegarandeerd. Technisch onderhoud is voor elke website noodzakelijk. Uiterlijk bij oplevering van de website zal je daarom door Comunicazione de mogelijkheid worden geboden om een technisch onderhoudscontract af te sluiten.

Over de ontwikkeling van de website

 1. Comunicazione streeft er naar de belangen van jou als opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen, onder andere door het zo zorgvuldig en snel mogelijk uitvoeren van de opdracht.
 2. Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het tijdig en digitaal aanleveren van teksten, afbeeldingen, informatie etc. op de wijze zoals die door Comunicazione is voorgeschreven.
  Wordt er op andere wijze aangeleverd dan heeft Comunicazione het recht om de hieruit voortvloeiende (extra) werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening te brengen.
  In het geval deze werkzaamheden naar schatting meer dan 2 uur in beslag zullen nemen, zal Comunicazione je hierover vooraf informeren en in de gelegenheid stellen om deze materialen alsnog op de voorgeschreven wijze aan te leveren.
 3. Comunicazione heeft het recht gebruik te maken van bestaande ontwerpen, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat een volledig uniek ontwerp gerealiseerd dient te worden.
 4. Op basis van de opdrachtbeschrijving en de door jou aangeleverde schetsen en instructies zal door Comunicazione één ontwerp worden gemaakt. Deze wordt direct technisch gerealiseerd. Binnen (de hoofdlijnen van c.q. de stijl van) dit ontwerp kunnen op verzoek nog wel wijzingen worden gedaan.
  Mocht je als opdrachtgever een geheel ander ontwerp willen of vooraf een ontwerptekening willen, dan zal de extra tijd die hiervoor nodig is in rekening worden gebracht tegen het dan geldende uurtarief.
 5. Comunicazione heeft het recht om jouw naam en/of het beeldmerk van jouw organisatie op bescheiden wijze op de website op te nemen, bijvoorbeeld in het portfolio, of te vermelden in andere reclame-uitingen.

Over het gebruik en beheer van de website

 1. Comunicazione zal de website gebruiksklaar opleveren. Gebruiksklaar wil zeggen dat de website werkt en oogt zoals overeengekomen.
 2. Als opdrachtgever ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van de website en de kennis die hiervoor nodig is (bijv. de kennis voor het gebruik van WordPress). Tenzij een training of uitleg onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, ben je zelf verantwoordelijk voor het eigen maken van de (CMS) software die wordt gebruikt om de website te beheren.

Over de hosting van de website & e-mail

 1. Comunicazione faciliteert en beheert de webhosting en maakt daarbij gebruik van de dienstverlening van derden. Stabiliteit, veiligheid en snelheid zijn hierbij het uitgangspunt. De kosten voor de hosting zijn, met een opslag voor het beheren hiervan, inbegrepen in de kosten van een technisch onderhoudscontract (indien van toepassing). Het afzonderlijk van het technisch onderhoudscontract afnemen van hostingdiensten is bij Comunicazione niet mogelijk.
 2. Voor wat betreft e-mail beperkt de dienstverlening van Comunicazione zich tot het aanmaken van e-mailadressen. Comunicazione biedt geen support op de installatie en/of het gebruik van deze e-mailaccounts.
 3. Als opdrachtgever ben je vrij om te kiezen voor een andere hostingprovider. In dat geval is een technisch onderhoudscontract niet mogelijk en ben je zelf verantwoordelijk voor het beheer van de hosting en het up-to-date en veilig houden van de website.
 4. Als Comunicazione als gevolg van het werken met een andere hostingprovider extra werkzaamheden moet verrichten, zullen deze in rekening worden gebracht tegen het dan geldende uurtarief. Deze werkzaamheden kunnen eventueel wel onderdeel uitmaken van een supportcontract.

Over aansprakelijkheid

 1. Als opdrachtgever van je van Comunicazione kwaliteit en vakkundigheid verwachten, overeenkomstig de normen in haar branche. Comunicazione aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor wat voor schade dan ook, als gevolg van het handelen of nalaten van Comunicazione dan wel door ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet.
 2. Als Comunicazione de afgesproken diensten niet kan leveren als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Comunicazione niet aansprakelijk. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de serviceprovider(s) van Comunicazione en de telecommunicatieleverancier van Comunicazione. In de meeste gevallen valt dit buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Comunicazione.
 3. Comunicazione kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat voor schade dan ook, die is toegebracht door derden door gebruik te maken van faciliteiten die door Comunicazione aan jou als opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van spam, het verspreiden van virussen, hackpogingen etc.
 4. Comunicazione kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat dan schade dan ook, die is veroorzaakt door ondeskundig handelen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, of niet tijdig melden van gebreken of relevantie informatie, door jou als opdrachtgever.
 5. Als opdrachtgever ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website en vrijwaar je Comunicazione voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Comunicazione aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website.
 6. Voor zover Comunicazione op enig gebied aansprakelijk kan worden gehouden, is dit beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de door Comunicazione geleverde diensten.
 7. Voor zover een schadevergoeding van Comunicazione verlangt mag worden, zal Comunicazione nimmer gehouden worden tot een schadevergoeding die hoger is dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Comunicazione gesloten verzekering.
 8. Als opdrachtgever vrijwaar je Comunicazione voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit annulering van de overeenkomst.

Over facturen en betalingen

 1. Als opdrachtgever ontvang je een factuur binnen 10 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De eerste factuur betreft een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij eventuele klachten blijft de betalingsverplichting bestaan. Klachten geven je als opdrachtgever niet het recht betalingen uit te stellen of zelfs te weigeren.
 4. Comunicazione hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Als herinneringen, aanmaningen etc. nodig blijken te zijn, heeft Comunicazione het recht een bedrag van tenminste €15 in rekening te brengen ter bestrijding van de administratiekosten.
 5. Mocht je, ondanks meerdere herinneren en verzoeken daartoe, de factuur niet betalen, dan heeft Comunicazione het recht je website zonder kennisgeving vooraf offline te zetten en de overige verplichtingen naar jou als opdrachtgever op te schorten tot de openstaande schuld volledig is voldaan of een betalingsregeling is getroffen
 6. Zolang je als opdrachtgever een schuld hebt bij Comunicazione is het niet toegestaan de website te verhuizen naar een andere hostingprovider of te kopiëren. Bij overtreding hiervan ben je als opdrachtgever vijfmaal het oorspronkelijke factuurbedrag verschuldigd. Een overtreding hiervan zal door Comunicazione, onder andere, worden beschouwd als het ongeoorloofd dupliceren van auteursrechtelijk beschermd werk.
 7. Als je na het verstrekken van de opdracht de opdracht annuleert, ben je verplicht alle kosten te vergoeden die Comunicazione op dat moment al gemaakt heeft, met een minimum van 50% van de overeengekomen (totaal)prijs. De betalingen die je al hebt gedaan (bijv. een aanbetaling) zullen hierop in mindering worden gebracht.

Over vertrouwelijke informatie

 1. Alle betrokken partijen hebben de verplichting om informatie die ontvangen wordt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen en geheim te houden.
 2. Het zorgvuldig behandelen van informatie betekent dat elke partij voldoende maatregelen neemt om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze informatie.

Over het toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen en met Comunicazione is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.